Kdo jsme

Tyto webové stránky na adrese https://www.vezecz.cz slouží jako webová prezentace společnosti Věže CZ s.r.o. v oblasti poskytování servisu a služeb týkajících se chladících věží.

Jaké shromažďujeme osobní údaje, jakým způsobem a proč

Pomocí kontaktního a poptávkového formuláře shromažďujeme následující osobní údaje:

  • Jméno a příjmení
  • E-mailová adresa
  • Telefonní číslo

Tyto údaje jsou uchovány z důvodu vytvoření a zaslání individuální nabídky vůči Vaší poptávce, či vytvoření a zaslání odpovědi na Vámi zaslaný dotaz.

Sdílíme s někým vaše údaje?

Vaše osobní údaje nejsou s nikým dále sdíleny.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud zašlete pomocí webového formuláře nezávaznou poptávku, Vaše osobní údaje budou uchovány pouze po dobu nutnou ke komunikaci. Neproběhne-li žádná komunikace v rozmezí jednoho, nanejvýš pak dvou týdnu, jsou pak veškeré Vaše osobní údaje nenávratně smazány.

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává pro účely přímého marketingu. Námitku je nutné podat správci. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Kontaktní údaje správce

Správcem osobních údajů je Tomáš Bartoň, kterého je možno zkontaktovat na této e-mailové adrese: tbarton@vezecz.cz.